Обучение за кредити

Курсове за придобиване на квалификационни кредити, организирани от СБНУ

Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически кадри и реформата в образователната система, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/, организира курсове за придобиване на квалификационни кредити за педагогически кадри, както следва:


Валери Стоилов Стефанов, проф. дфн, СУ „Св. Климент Охридски“
Учебна програма: Умението да четем – мотивации, проблеми и иновативни подходи в училище.

Кристина Данева Йорданова, д-р, СУ „Св. Климент Охридски“
Учебна програма: Нови методологически модели в обучението по БЕЛ. Осъвременяване на подходите към българската литературна класика.

Стефан Крумов Стефанов, д-р, главен учител НУП, СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе
Учебна програма: Управление поведението на класа, комуникация с родителите и ученическо портфолио с ClassDojo.

Весела Георгиева Недкова, педагогически съветник, ПГ „Иван Вазов“, гр. Димитровград
Учебна програма: Асертивното поведение или как да се утвърждаваме, без да обиждаме другите.

Мария Стефанова Кунчева, педагогически съветник, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково
Учебна програма: Взаимодействие на педагозите с ученици и родители от уязвими групи.

Ваня Велизарова Вълчева, директор на ОУ „Иван Вазов“, гр. Монтана
Учебна програма: Ефективно партньорство между родители и педагогически специалисти.

Мария Георгиева Минкова, старши начален учител, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик
Учебна програма: Интерактивни методи на преподаване.

Донка Господинова Кючукова, заместник-директор, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Добрич
Учебна програма: Диагностика на училищната готовност при 6 – 7-годишните деца.

Галина Иванова Тузларова-Кушова, старши учител, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Добрич
Учебна програма: Особености на съвременното обучение по литература в началното училище. Диагностика на грамотността /четене с разбиране/.

Елеонора Кирчева Панайотова, заместник-директор, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище
Учебна програма: Взаимодействие и работа между училището и семейството /ученици – учители – родители/.

Катя Ангелова Чалъкова, учител, ПМГ „Иван Вазов“, гр. Димитровград
Учебна програма: Методи и форми за успешна мотивация на учениците по математика и развиване на математическите и дигитални компетентности.

Милка Тодорова Кощрова, педагогически съветник – психолог, ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков
Учебни програми: Позитивни подходи за работа с деца и младежи с емоционални и поведенчески затруднения.
Посредничество при решаване на спорове между връстници – решаване на конфликти чрез медиация.
Организация по провеждане и цени:


● Обучението се провежда на място в училищата.
● Продължителността на обучението е 16 часа.
● Първият ден от лекциите е присъствен.
● Втория ден дистанционно се поставят самостоятелни задачи.
●След завършване на курса участниците придобиват един квалификационен кредит и получават удостоверение за това.


● Стойността на обучението на един участник е 55 /петдесет и пет/ лева.
● За записване и допълнителна информация: г-жа Елена Владимирова,
тел. 0888959620, e-mail: info@sbnu.org
Заповед № РД 09-235/02.02.2018