ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПОЛИТИКА И БИСКВИТКИ

Политика за ползване на бисквитки
Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта услуги.
sbnu.org прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на Европейския съюз.
Бисквитките се използват за следните цели: 

Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя ви в сайта) Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Настройки (език на сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия) До 6 месеца от последното ползване Тези бисквитки се използват за запазване на Вашите настройки. Те ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Функционалност бързи линкове за търсене До 6 месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения). 
Функционалност автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

В sbnu.org е предвидена специална функционалност, позволяваща да изтриете всички бисквити от sbnu.org. В случай че желаете да направите това, използвайте този линк: Изтриване на всички бисквити от този браузър. Моля да имате предвид, че изключването на бисквитките може да доведе до проблем с функционирането на сайта sbnu.org.
Повече информация можете да намерите на посочените линкове:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web and iOS.

Политика за защита на личните данни
Настоящата актуализирана Политика за защита на личните данни (Политика) определя правилата по отношение на защитата на личните данни на физическите лица, използващи уебсайта https://sbnu.org , собственост на Сдружение на българските начални учители (Обработващ лични данни/Обработващ).
Използването на уебсайта е съобразено изцяло с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент), влизащ в сила на 25.05.2018 г., и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Принципи за защита на личните данни:
Сдружение на българските начални учители гарантира и съблюдава следните принципи, свързани с обработването и защитата на лични данни:
1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
2. Принцип на ограничение на целите
3. Принцип на свеждане на данните до минимум
4. Принцип на точност
5. Принцип на ограничение на съхранението
6. Принцип на цялостност и поверителност
7. Принцип на отчетност

Дефиниции
Лични данни означава всяка информация, свързана с физическо лице, която позволява то да бъде идентифицирано.
Субект на данни e всяко физическо лице, което е потребител на уебсайта
Потребители на уебсайта са ученици, родители, учители, директори.
Обработване на личните данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни.
Администратор на лични данни е Сдружението, което определя целите и средствата за обработването на личните данни на потребителите в уебсайта и възлага обработването им на обработващ личните данни.
В настоящата Политика Европейският съюз е наричан за краткост Съюза.

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните
Сдружението е определило длъжностно лице по защита на данните със следните данни за контакт:
Име: Елена Владимирова
Имейл адрес: sbnu@abv.bg
Телефон за връзка: 0888959620

Данни, които идентифицират Сдружение на българските начални и учители и координати за връзка:
Представлява се от Елена Владимирова
Уебсайт: https://sbnu.org
Имейл адрес: sbnu@abv.bg
Телефони за връзка: 02/9434302, 0882277171, 0888959620

Категории лични данни, които Сдружението предоставя:
Сдружението публикува на уебсайта лични данни на ученици, участващи в състезания, а именно: име и фамилия, клас, училище, град/село, в който се намира училището.
Данните се въвеждат през криптографска защита посредством SSL-сертификат и автентификация.
След провеждането на ученически състезания резултатите се публикуват на сайта на Сдружението. Резултатите се публикуват от оторизиран персонал за достъп да административния панел на уебсайта.

Цели и правно основание за обработването на лични данни
Правното основание за обработване на лични данни се основава на даването на изрично писмено съгласие от родител/настойник личните данни на ученика (име и фамилия, име на училището и класа, в който детето е записано, населено място) да бъдат обработвани и публикувани на уебсайта на Сдружението за целите на провеждане на училищни състезания.  Даденото съгласие по никакъв начин не задължава ученика да участва в състезанията, организирани от Сдружението.
Учениците могат да участват в провеждането на училищни състезания и при несъгласие от родителите им личните им данни да бъдат обработвани и публикувани на уебсайта. В този случай личните им данни не се публикуват на уебсайта на Сдружението.

Известия
Сдружението може да се свързва индивидуално с участниците в състезанията и техните родители чрез есемес съобщения, телефонни обаждания, електронна поща, поща, други приложения за предаване на съобщения, както и да предоставя обща информация, касаеща всички потребители.

Срок за съхраняване на личните данни
Личните данни се съхраняват до приключване на всяка учебна година, а именно 30 юли.

Права на Потребителя
Потребителят има право да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, съответно свързани с неговото дете, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:
целите на обработването;
категории лични данни;
получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни;
съществуването на право да се изиска от администратора коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни, или да се направи възражение срещу такова обработване;
правото на жалба до надзорен орган;
всякаква налична информация за източника на данните;
съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
Администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване.
Когато Потребителят подава искане чрез електронни средства информацията се предоставя в електронна форма, освен ако Потребителят не е поискал друго.
Потребителят има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него, съответно свързани с неговото дете. Като се имат предвид целите на обработването Потребителят има право непълните лични данни да бъдат допълнени.
Потребителят има правото да поиска от администратора изтриване на неговите, съответно на неговото дете лични данни, а администраторът има задължението да изтрие своевременно личните данни, в следните случаи:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
Потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Потребителят е възразил срещу обработването на лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по приложимото спрямо Обработващия право.
Администраторът се задължава да предостави на Потребителя информация относно действията, предприети във връзка с подадено от същия искане в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост, в зависимост от сложността и броя на исканията, този срок може да бъде удължен с още два месеца. Администраторът се задължава да информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато потребителят подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако потребителят не е поискал друго.
В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, не по-късно от 72 часа, след като е разбрал за него, уведомява за нарушението на сигурността на личните данни компетентния надзорен орган, освен ако не съществува вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи риск за правата и свободите на физическите лица. Уведомлението до надзорния орган съдържа причините за забавянето, когато същото не е подадено в срок от 72 часа.
Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, Обработващият своевременно съобщава на Субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни.

Сигурност на личните данни
Администраторът е въвел подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че обработването се извършва в съответствие с изискванията на Регламента, както и че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването с оглед обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност. Подобни мерки гарантират, че по подразбиране без намеса от страна на физическото лице личните данни са достъпни само за четене от неограничен брой физически лица.

Категориите получатели на личните данни
Категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани са: лица, ако е предвидено в нормативен акт, включително на държавни органи, по отношение на които съществува законово изискване за предоставяне на определени категории лични данни; или лица, които под прякото ръководство на администратора обработват личните данни, поели са ангажимент за поверителност и са запознати със законодателството по защита на личните данни.
Администраторът е предприел действия всяко физическо лице, действащо под неговото ръководство, което има достъп до лични данни, да обработва тези данни само по указание на администратора освен ако от въпросното лице не се изисква да прави това по силата на правото на Съюза или правото на държава членка.

Промени в Политиката
Настоящата Политика може да бъде променяна едностранно от Сдружението, като измененията й се съобщават на Потребителите чрез публикуването й в уебсайта. Ако промените са важни и съществено изменят правилата за защита на личните данни, допълнително ще уведомим Потребителите чрез други средства, например чрез имейл или известие, преди промените да влязат в сила.
Ако смятате, че каквато и да било информация за Вас или Вашето дете е невярна или неточна, моля да ни информирате възможно най-скоро на еmail: sbnu.abv.bg или тел: 02/9434302, 0882277171.
Политиката за защита на личните данни е последно актуализирана на 13 октомври 2019 г.