Календар

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-69/26.04.2021 г./ през учебната 2022/2023 г. за шестнадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
“Аз рисувам” 23.09.-30.09.2022 г. 04.10.-11.10.2022 г. 19.10.2022 г. 11.11.2022 г.
“Аз и знанието” 18.10.- 04.11.2022 г. 07.11.-15.11.2022 г. 17.11.2022 г. 18.12.2022 г.
“Аз, природата и светът” 15.11.-30.11.2022 г. 01.12.-12.12.2022 г. 15.12.2022 г. 12.01.2023 г.
“Аз и числата” 04.01.-13.01.2023 г. 16.01.-24.01.2023 г. 26.01.2023 г. 05.03.2023 г.
“Аз и буквите” 23.01.-10.02.2023 г. 13.02.-21.02.2023 г. 23.02.2023 г. 26.03.2023 г.
“Аз общувам с Европа” 01.03.-13.03.2023 г. 15.03.-21.03.2023 г. 23.03.2023 г. 11.04.2023 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ в Резултати.

21.04.- 27.04.2023 г. 28.04.2023 г. 15.05.2023 г.

РЕГЛАМЕНТ:
● Заявки за участие се подават по обявения график на оторизирания представител за областта, а за гр. София на e-mail: sbnu_sofia@abv.bg или от 10.00 ч. до 16.00 ч. на следните телефони: 02/943 43 02, 0882 277 171, 0888 959 620.

● Материалите за състезанието се подготвят за изпращане при спазване на всички противоепидемични мерки.

● Материалите за състезанията се получават от представителите по области, а за град София се изпращат с куриер на адреса на училището.

● Такса участие – 7.00 лв. на ученик /с ДДС/ за всяко състезание, като 1.00 лв. от участник е в полза на училището. Близнаците плащат по половин такса.

● Таксата на платилите, но неучаствали в състезанието, се връща.

● Националното финално състезание е без такса участие.

● Състезанието се провежда във всяко училище, заявило участие. Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.

● Резултатите се обявяват на www.sbnu.org.

● Участниците получават грамота.

● Времетраене – “Аз рисувам” и Национално финално състезание – един астрономически час. Останалите състезания – един учебен час.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезанието “Аз рисувам” ще се проведе по една от следните теми:
“Моето училище”, “Вълшебната планина”, “Играем заедно”.

Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище. Участниците трябва да носят материалите, с които ще рисуват, без рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.

Състезанието „Аз общувам с Европа“ е по избор по един от трите езика: английски, немски или руски.

НАГРАЖДАВАНЕ:
За всяко състезание участниците получават грамота.
В Национално финално състезание участниците се награждават с грамота и медал:

 • със златен медал и грамота „Победител“ получилите 50 точки
 • със сребърен медал и грамота за участие получилите под 50 точки
 • със златен медал и грамота „Победител“ получилите 50 точки във всички състезания, предхождащи Национално финално състезание.

График за състезанието “Аз ще бъда ученик” за деца в подготвителни групи:

Състезаниe Дата на подаване на заявки Дата на получаване на материали Дата на провеждане Обявяване на резултати
“Аз ще бъда ученик” 18.04.-28.04.2023 г. 02.05.-10.05.2023 г. 12.05.2023 г. 06.06.2023 г.

Заявки за участие за гр. София се подават на: e-mail: sbnu_sofia@abv.bg или от 10.00 ч. до 16.00 ч. на следните телефони:
02/943 43 02, 0882 277 171, 0888 959 620.

Заявки за участие в страната се подават на оторизирания представител (виж в КОНТАКТИ).

 • Материалите  за  състезанието в гр. София се изпращат с куриер и се връщат в офиса на СБНУ или по куриер (за сметка на Сдружението).
 • В страната материалите се получават от представителите по области и след това се връщат на тях.
 • Състезанието е самостоятелно и не е част от цикъла на другите състезания.
 • Всички условия за другите състезания важат и за “Аз ще бъда ученик”.
 • Времетраене – един астрономически час.
 • Награждаване – участниците получават грамота.

Използването на уебсайта е съобразено изцяло с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент), влизащ в сила на 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Съдържание на тестовете

“Аз и знанието”

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебно съдържание от предишния клас (за 1. клас от подготвителна група) и от взет учебен материал от настоящия клас и имат следните теми:

 • Дорисувай или прерисувай.
 • Технологии и предприемачество (за 1.клас Конструиране и технологии).
 • Безопасност на движението.
 • Опазване на природата.
 • Грижа за животните.
 • Етикет и добро поведение.
 • Открий разликите.
“Аз, природата и светът”

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети:
Околен свят – 1 и 2 кл., Човекът и природата – 3 и 4 кл., Човекът и обществото – 3 и 4 кл.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

“Аз и буквите” Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Български език и литература – двукомпонентен учебен предмет, който включва знания по граматика на родния език и знания по българска и световна литература.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.
“Аз и числата”

Тестът включва задачи от учебното съдържание по Математика, достъпни за всички ученици и подходящи за самостоятелна работа.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

“Аз общувам с Европа” Тестът включва забавни задачи и въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски, Немски и Руски език за 2, 3 и 4 клас.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.
Национално финално състезание

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на всички проведени състезания по класове, без състезанията по чужд език.

Тестовите въпроси са ориентирани към комплексните знания на учениците, в съответствие с изучавания учебен материал.

“Аз ще бъда ученик”

Тестът съдържа задачи по Математика, Български език и Околен свят, съобразени с получените от децата знания през годината.
Не се изисква писане (освен на части от букви).
Децата трябва да прерисуват, оградят, оцветят или свържат.
Тестът е във формат А4 и е богато илюстриран.

Тестовете се състоят от определен брой задачи за всеки клас по съответния учебен предмет. Всеки въпрос се оценява по трудност със съответен брой точки. Общият максимален брой точки за всеки тест е 50.
Съдържанието на тестовете е върху изучен материал към момента на провеждане на състезанието.
За да се постигне успех, трябва:

 • Да се трупат знания;
 • Да се проявява самостоятелност и инициативност;
 • Да се мисли логически;
 • Да се чете с разбиране;
 • Да се придобие функционална грамотност.

Необходими знания по БЕЛ:

 • Комуникативна ситуация – думи за вежливост, интонация, тема, разказ, изказване на мнение, отговаряне на въпроси, задаване на въпроси;
 • Текст, изречение, дума, сричка, звук, пряка и непряка реч, диалог, видове изречения;
 • Синоними, антоними, сродни думи, форми на думата;
 • Части на речта – граматични категории, правопис, пълен и кратък член;
 • Пунктуация;
 • Основни литературни жанрове в начален етап – приказка, разказ, стихотворение, гатанка, пословица и поговорка, басня, народна песен, повест, роман, легенда;
 • Български и чужди автори и произведения – образци на литературата за деца.

Необходими знания по математика:

 • Редица на естествените числа и сравняване;
 • Събиране, изваждане, умножение, деление;
 • Намиране на неизвестно;
 • Ред на действията;
 • Решаване на текстови задачи – алгоритъм;
 • Мерни единици;
 • Геометрични фигури – лице и обиколка, градус;
 • Решаване на геометрични задачи.

Необходими знания по околен свят, ЧО и ЧП:

 • България е моята родина – страна член на ЕС, столица, национални символи – знаме, герб, химн;
 • Роден край, селище, род, семейство, училище, език, религия, празници – официални, национални, битови;
 • Култура;
 • Техника  и технологии;
 • Природа, сезони, труда на хората;
 • Географско положение, географска карта – планини, реки, море, граници;
 • Създаване на българската държава;
 • Българско Средновековие и Възраждане;
 • Народ и нация;
 • ЕС, ЮНЕСКО, НАТО, ООН;
 • Тяло и вещество;
 • Температура, агрегатни състояния, кръговрат;
 • Енергия и сила;
 • Слънце, Земя, планети;
 • Растения и животни;
 • Човек – тяло, здраве;
 • Екология.

Необходими знания по чужд език:

 • Овладяване на основни знания, умения и отношения;
 • Изграждането на комуникативни компетентности на ученика;
 • В края на 4. клас – завършване на ниво А1 по Общата европейска езикова рамка;
 • Повторяемост за постепенно разширяване и задълбочаване на знанията, уменията и компетентностите;
 • Слушане, четене, говорене и писане на съответния език.

Необходими знания ПО РИСУВАНЕ:

 • Разграничава топли и студени цветове.
 • Познава и прилага различни изобразителни технологии.
 • Изобразява по наблюдение и впечатления архитектурни елементи на различни видове   обществени сгради.
 • Изобразява обекти с различни локални цветове.
 • Изразява чрез изобразителна дейност свои впечатления.
 • Разпознава колаж от мозайка, макет и картина.
 • Познава пропорциите на човешкото тяло.