Първо състезание

Аз рисувам

Сдружение на българските
начални учители

Акценти

Аз рисувам

Състезанието “Аз рисувам” ще се проведе на 14.10.2021 г. по една от следните теми:

“Цветна градина”, “Аз обичам водата”, “Аз обичам поляните, горите и планините”.

 Споразумения със Синдикат на българските учители /СБУ/ и с
Учителско дружество - Ниш

Новини

СБНУ В РЕГИСТЪРА НА МОН

СБНУ е включено в регистъра на МОН на институциите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

СПОРАЗУМЕНИЕ С УЧИТЕЛСКО ДРУЖЕСТВО НИШ

СБНУ подписа Споразумение за съвместна дейност с Учителско дружество Ниш, Република Сърбия.

За Сдружението на българските начални учители

Сдружение на българските начални учители разработва и реализира проекти за учебни и училищни състезания и конкурси, с което подпомага  развитието на формите на извънкласна и извънучилищна работа с учениците. С тази си дейност подпомага още създаването на среда за развитие на творческите способности на децата и способността им да работят с тест като утвърждаваща се форма за проверка на знанията и уменията. Състезанията имат образователен и възпитателен ефект, защото  изявяват участниците пред по-широка аудитория и им показват, че знанията са самочувствие и радост от постигнатото.

СБНУ има многостранна дейност в сферата на образованието. Наши представители са автори на почти 30 учебни помагала за малките ученици, като ги изграждат върху проверени практики от дейността си на учители. Сдружението провежда обучения, конференции и семинари за повишаване квалификацията на педагогическите кадри и за подпомагане на кариерното им развитие.

Притежава Сертификат за качество ISO 9001:2015.